Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Európsky sociálny fond
Názov projektu: Inovácie v odbornom vzdelávaní pre potreby trhu práce

Identifikačné údaje projektu
Operačný program : Vzdelávanie
Prioritná os 1: Reforma odborného vzdelávania a prípravy
Názov opatrenia : Premena tradičnej školy na modernú
Číslo výzvy : OPV – 2011 / 1. 1 / 07 – SORO

Škola dlhodobo inovuje vzdelávanie vo väzbe na požiadavky trhu práce a úspešne spolupracuje so širokou sieťou zamestnávateľom predovšetkým pri zabezpečení praktického vyučovania. Pri príprave projektu sme identifikovali tieto základné požiadavky pre cieľovú skupinu žiakov pedagógov školy : podporiť rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní, rozšíriť využitie IKT vo vyučovaní, rozvíjať technické zručnosti a komunikačné zručnosti.
Pri realizácii projektu budú využité najmä tieto metódy: štúdium materiálov, konzultácie v rámci predmetových komisií, konzultácie s predstaviteľmi samosprávy, úradu práce, so zástupcami firiem, analýza, zjednotenie metodiky tvorby materiálov, návrh a tvorba inovovaného školského vzdelávacieho programu. V nadväznosti na to pedagógovia vytvoria a na teoretickom a praktickom vyučovaní overia nové študijné texty a aktivizujúce formy vyučovania.
Počas realizácie projektu sú naplánované vzdelávacie aktivity pre učiteľov zamerané na aktuálne problémy práce pedagógov v škole (konflikty, psychická odolnosť, emocionalita, asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií ).
Transfer zahraničných skúseností a osvedčených postupov je naplánovaný prostredníctvom dvoch zahraničných študijných ciest (odborná škola v Egeri - Maďarsko; Handwerskammer Mníchov - Nemecko).
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Lyžiarsky výchovno
– výcvikový kurz
18. – 22.02.2019, SKI Vitanová„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta