Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Rada školy
Rada školy pri SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy pedagogických a ďalších zamestnancov školy a rodičov v oblasti školstva a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci návrhu a výberu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania.

Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy:
  • · uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy. Na základe výberového konania navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy.
  • · predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy.
  • · vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami.
  • · vyjadruje sa k návrhu na počty prijímaných žiakov, na zavedenie študijných a učebných odborov, na úpravu v učebných plánoch, k návrhu rozpočtu školy, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, k výročnej správe školy, ku koncepčným zámerom rozvoja školy.


Dňa 21. 04. 2016 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novej Rady školy. Rada školy bola zvolená na 4 – ročné funkčné obdobie a bude pracovať v nasledovnom zložení :

Meno člena rady školyV rade školy zastupuje
1.Ing. Anna Fraschová – predsedníčkazástupca pedagogických zamestnancov školy
2.Daniel Tučekzástupca pedagogických zamestnancov školy
3.Renáta Kubovičovázástupca nepedagogických zamestnancov školy
4.Jozef Máčajrodičov žiakov školy
5.Mgr. Peter Benček rodičov žiakov školy
6.Henrieta Havranovárodičov žiakov školy
7.Klaudia Šulákovážiakov školy
8.JUDr. Ján JanáčNitriansky samosprávny kraj
9.RNDr. Ján Krtík Nitriansky samosprávny kraj
10.Peter SádovskýNitriansky samosprávny kraj
11.Ing. Pavol SidoZástupca RUZ
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta