Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Viac než škola
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Projekt (KA2) sa venuje aktuálnej téme trvalo udržateľného rozvoja v školskom prostredí so zameraním na rovinu environmentálnu, kultúrnu, ekonomickú, spoločensko-sociálnu, inštitucionálnu. Rozvíja kľúčové kompetencie žiakov a učiteľov s osobitným dôrazom na podnikateľské vzdelávanie a aktívne občianstvo, cudzie jazyky a digitálne kompetencie. Partnerstvo tvorí 9 škôl, ktoré majú bohaté skúsenosti a silný projektový potenciál: Poľsko, Taliansko (2 školy), Portugalsko, Maďarsko, Španielsko, Slovinsko, Turecko, Slovensko. Účastníkmi projektu sú žiaci, učitelia, manažéri základných a stredných škôl. Projekt bude trvať 3 roky a počíta so 6 nadnárodnými projektovými stretnutiami, ktorých sa zúčastnia zamestnanci a žiaci partnerských škôl. Hlavnými aktivitami na dosiahnutie výsledkov projektu budú štúdium a zber relevantných informácií z literatúry, internetu, tvorba vzdelávacích materiálov, dotazníkové prieskumy v teréne, ich spracovanie a vyhodnotenie, organizovanie nadnárodných projektových stretnutí, tvorba žiackych prezentácií, besedy a interview, tvorivé workshopy na rozvoj kľúčových kompetencií, organizovanie prednášok/seminárov pre učiteľov, kultúrno-poznávacie exkurzie. Výsledky projektu budú využívané žiakmi, učiteľmi a vedením partnerských škôl: - v manažmente a marketingu škôl (inovácia školských vzdelávacích programov, podpora kooperatívnej klímy v pedagogickom kolektíve, plánovanie vzdelávania zamestnancov škôl, skvalitnenie interakcie účiteľ-žiak) - vo vyučovacom procese (cudzie jazyky, IKT, geografia, dejepis, občianska náuka, ekológia, prírodovedné predmety – matematika, fyzika, chémia, odborné predmety) - na národnej a medzinárodnej úrovni budú môcť výsledky projektu využiť ďalší záujemcovia prostredníctvom databázy EST.
Ing. Alena Krtíková projektový manažér 03.11.2014
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

DOD v škole 13. - 14.12.2018

Riaditeľské voľno
dňa 14.12.2018 (piatok)„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta