Organizačné pokyny k písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky v mimoriadnom termíne - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

            Záverečná skúška sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

2488 H       mechanik špecialista automobilovej výroby

 

Záverečná skúška sa uskutoční v termíne:

17.9.2018                               písomná časť

17.9. – 18.9. 2018                  praktická časť

19.9. 2018                              ústna časť

 

1.      K záverečnej skúške pristupuje 1 žiačka III.A, ktorá úspešne ukončila posledný ročník vzdelávacieho programu Mechanik špecialista automobilovej výroby.

2.      K ZS  žiačka pristupuje podľa Harmonogramu záverečnej skúšky schváleného riaditeľkou školy v mimoriadnom skúšobnom období.

3.      Na teoretickú časť žiačka pristupuje riadne upravená. Svoju totožnosť preukazuje identifikačnou kartou. So sebou si prinesie písacie potreby.

4.      Na praktickú časť žiačka nastupuje podľa Harmonogramu tak, aby v čase otvorenia praktickej časti na zmluvnom pracovisku bola nastúpená v čistom pracovnom oblečení a s predpísanými pracovnými a ochrannými pomôckami.

5.      Počas ZS sa riadi pokynmi skúšobnej komisie, dodržiava určený nástup a časový limit pre jednotlivé časti ZS.

6.      Odovzdanie výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške sa uskutoční dňa  19.9.2018

o 11.00 hod. v miestnosti ZRŠ PV.        

 

Levice 26. 08. 2018

 

 

Predkladá:

Ing. Alena Krtíková v.r.

zástupkyňa riaditeľky pre PV

 

 

Schválila:

Ing. Eva Sleziaková  v.r.

riaditeľka SOŠ

 

 

Prílohy:

Skúšobná komisia ZS

Časový harmonogram ZS

 

Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 934 01  Levice

 

 

Časový harmonogram záverečnej skúšky

v mimoriadnom skúšobnom období

 

Záverečná skúška sa uskutoční v termíne:

17.9.2018                               písomná časť

17.9. – 18.9. 2018                  praktická časť

19.9. 2018                              ústna časť

 

1. Písomná časť záverečnej skúšky

 

Termín: 17.9.2018

Miesto konania: spoločenská miestnosť, budova A, prízemie

pedagogický dozor Ing. Juraj Krnáč

Čas trvania: 90 minút

08.00                     otvorenie ZS, organizačné pokyny

08.15 – 09.45        písomná časť ZS

 

2. Praktická časť záverečnej skúšky

 

Termín: 17.9. – 18.9. 2018, 2 dni po 6 hodín                       

Miesto konania: zmluvné pracoviská FO/PO

 

Čas trvania: 17. 9. 2018  od 10.00 do 16.00   6 hodín, autorizovaný servis

                     18. 9. 2018 od 08.00 do 14.00     6 hodín, ZF Slovakia, a.s

 

Zadelenie žiačky na pracoviská:

17. 9. 2018 

Zmluvné pracovisko FO/PO

Zoznam žiakov

TGA, s.r.o HYUNDAI, Júrska cesta 6, Levice

Natália Sádovská

 

18. 9. 2018

Zmluvné pracovisko FO/PO

Zoznam žiakov

ZF Slovakia, a.s.

Natália Sádovská

 

Organizácia záverečnej skúšky v podniku ZF Slovakia, a.s.

 

Miesto konania:

a) školiace pracovisko Levitex, Levice

b) výrobný závod PP Géňa, Levice

 

Časový harmonogram:

 

08.00  nástup žiačky na pracovisko Levitex, Levice

otvorenie ZS, žrebovanie témy, organizačné pokyny

08.10  presun žiačky na pracovisko

a) školiace pracovisko Levitex Levice, pracovisko zvárací robot Fanuc (40 min./žiak) 

09.00 odchod žiačky zo školiaceho pracoviska Levitex na pracovisko vo výrobnom závode PP Géňa

b) výrobný závod PP Géňa Levice, pracovisko montážnych liniek  

11.30 – 12.00  prestávka na obed

14.00  ukončenie a zhodnotenie priebehu ZS.

 

Ústna časť záverečnej skúšky

 

Termín: 19. 9. 2018

Miesto konania: odborná učebňa mechanik špecialista automobilovej výroby                      

Príprava žiačky trvá 15 min., odpoveď žiačky trvá 10 min.

 

Učebný odbor: 2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby

         Otvorenie záverečnej skúšky       8.00 h

Meno a priezvisko žiaka

Príprava

Odpoveď

Natália Sádovská

08.05 – 08.20

08.20  -  08.30

Vyhodnotenie a ukončenie záverečnej skúšky  

 

Odovzdanie výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške sa bude konať dňa 

19. 9.2018 o 11.00 h v miestnosti ZRŠ PV.       

 

04.09.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

STRAVNÍCI !!!! STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. DŇA V DANOM MESIACI.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta