Organizačné pokyny k písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky v mimoriadnom termíne - Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

            Záverečná skúška sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

2488 H       mechanik špecialista automobilovej výroby

 

Záverečná skúška sa uskutoční v termíne:

17.9.2018                               písomná časť

17.9. – 18.9. 2018                  praktická časť

19.9. 2018                              ústna časť

 

1.      K záverečnej skúške pristupuje 1 žiačka III.A, ktorá úspešne ukončila posledný ročník vzdelávacieho programu Mechanik špecialista automobilovej výroby.

2.      K ZS  žiačka pristupuje podľa Harmonogramu záverečnej skúšky schváleného riaditeľkou školy v mimoriadnom skúšobnom období.

3.      Na teoretickú časť žiačka pristupuje riadne upravená. Svoju totožnosť preukazuje identifikačnou kartou. So sebou si prinesie písacie potreby.

4.      Na praktickú časť žiačka nastupuje podľa Harmonogramu tak, aby v čase otvorenia praktickej časti na zmluvnom pracovisku bola nastúpená v čistom pracovnom oblečení a s predpísanými pracovnými a ochrannými pomôckami.

5.      Počas ZS sa riadi pokynmi skúšobnej komisie, dodržiava určený nástup a časový limit pre jednotlivé časti ZS.

6.      Odovzdanie výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške sa uskutoční dňa  19.9.2018

o 11.00 hod. v miestnosti ZRŠ PV.        

 

Levice 26. 08. 2018

 

 

Predkladá:

Ing. Alena Krtíková v.r.

zástupkyňa riaditeľky pre PV

 

 

Schválila:

Ing. Eva Sleziaková  v.r.

riaditeľka SOŠ

 

 

Prílohy:

Skúšobná komisia ZS

Časový harmonogram ZS

 

Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 934 01  Levice

 

 

Časový harmonogram záverečnej skúšky

v mimoriadnom skúšobnom období

 

Záverečná skúška sa uskutoční v termíne:

17.9.2018                               písomná časť

17.9. – 18.9. 2018                  praktická časť

19.9. 2018                              ústna časť

 

1. Písomná časť záverečnej skúšky

 

Termín: 17.9.2018

Miesto konania: spoločenská miestnosť, budova A, prízemie

pedagogický dozor Ing. Juraj Krnáč

Čas trvania: 90 minút

08.00                     otvorenie ZS, organizačné pokyny

08.15 – 09.45        písomná časť ZS

 

2. Praktická časť záverečnej skúšky

 

Termín: 17.9. – 18.9. 2018, 2 dni po 6 hodín                       

Miesto konania: zmluvné pracoviská FO/PO

 

Čas trvania: 17. 9. 2018  od 10.00 do 16.00   6 hodín, autorizovaný servis

                     18. 9. 2018 od 08.00 do 14.00     6 hodín, ZF Slovakia, a.s

 

Zadelenie žiačky na pracoviská:

17. 9. 2018 

Zmluvné pracovisko FO/PO

Zoznam žiakov

TGA, s.r.o HYUNDAI, Júrska cesta 6, Levice

Natália Sádovská

 

18.

04.09.2018
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Lyžiarsky výchovno
– výcvikový kurz
18. – 22.02.2019, SKI Vitanová„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta